Home

Varuinformationsblad

Autobatterieladegeräte - bei Amazon

Utfärdandedatum: 2015-12-08 Produktnamn: EKOFLOCK 54/70/90/91 1(9) SÄKERHETSDATABLAD 1. NAMNET PÅ ÄMNET/PREPARATET OCH BOLAGET/FÖRETAGET 1.1 Produktbeteckning: EKOFLOCK 54/70/90/91 REACH-reg.nr: 01-2119531563-43 (Polyaluminiumklorid) 1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som de VARUINFORMATIONSBLAD 2012-07-04 Miljöskyddsåtgärder : Förhindra utsläpp till avlopp eller omgivande miljö. Meddela myndigheterna om vätska kommer ut i avlopp eller kommunalt vatten. Rengöringsmetoder : Samla upp ev. utsläpp så snart som möjligt. Använd ett absorberande ämne. Använd lämpliga avfallsbehållare Varuinformationsblad | Verktyg till bilglas - bilrutan.com. Här ligger ingången till varuinformationsblad. Vi har valt att lösenordsskydda sidan och ger ut lösenordet vid förfrågan från våra registrerade kunder VARUINFORMATIONSBLAD 2012-05-10 1. NAMNET PÅ PRODUKTEN OCH FÖRETAGET Transmissions olja Auto Trak II Företagsnamn:GENERAL ETRO-CANADA Address: P.O. BOX 2844 CALGARY AB T2P3E3 Country: CA Information: 403-296-3000 Vid olycksfall I Sverige ring 112 (Begär giftinformationscentralen) 2. SAMMANSÄTTNING / ÄMNENS KLASSIFICERIN Den som använder kemikalier i sitt arbete behöver få information om produkternas farliga egenskaper, risker och de skyddsåtgärder som ska vidtas. Företag som släpper ut kemiska produkter på marknaden ska därför lämna säkerhetsdatablad till den som använder produkterna yrkesmässigt och till dem som säljer produkterna vidare

Freistromventil

 1. VARUINFORMATIONSBLAD FÖR Etylklorid (91/155 EEG) 1. NAMNET PÅ PRODUKTEN OCH FÖRETAGET. Handelsnamn Etylklorid. Produktregistreringsnr 344-240-9639. Leverantör RÖNNINGS EUROROPA A
 2. För att få varuinformationsblad/säkerhetsdatablad till de produkter vi tillhandahåller, klicka på nedanstående länkar. Om du har svårigheter med att hitta vad du söker, vänligen kontakta oss. 3M. 3M 08617 Rengöring - Primer. 3M Glass Polishing Compound PN60150. 3M Limborttagare 08984. DaCar. DaCar SR-A. DaCar WB-S. Dinitrol 9100. WinEtch etsningsge
 3. VARUINFORMATIONSBLAD Hälsa-, miljö och säkerhetsblad Utfärdat: 2006-10-12 1. NAMNET PÅ PRODUKTEN OCH FÖRETAGET Handelsnamn: ALFOB INDUSTRI Leverantör: Sorption AB Adress: Box 146, Bultvägen 1 Postadress: 813 23 Hofors Telefon: 0290-230 70 Telefax: 0290-236 70 E-post: info@sorptio.se 2. SAMMANSÄTTNING / ÄMNENAS KLASSIFICIERIN
 4. VARUINFORMATIONSBLAD 2013-11-30 1. NAMNET PÅ PRODUKTEN OCH FÖRETAGET Namnet på produkten: Kallavfettning RENO 30 Leverant ör: KemGrossisten, Ellipsvägen 5, 141 75 KUNGENS KURVA Tel: 08-770 42 00 Fax:08-770 42 10 E-mail: info@kemgrossisten.se Tel vid olycksfall: 112 2. SAMMANSÄTTNING/ÄMNENAS KLASSIFICERIN
 5. VARUINFORMATIONSBLAD Hammenhögs Gräsmattegödsel 21-4-7 September 2009 ECONOVA GARDEN AB, Box 90, 616 21 Åby, tel: 011-36 81 50 http:// www.econova.se 1. NAMNET PÅ PRODUKTEN OCH FÖRETAGET . Handelsnamn: Hammenhögs Gräsmattegödsel 21-4-7 . Produkttyp/användning: Gödsel till gräsmattan, även till prydnadsbuskar, rabatter och häckar mm

 1. VARUINFORMATIONSBLAD enligt EG-Direktiv 2001/58/EG Tryckdatum: 19-okt-2005 Revisionsnummer: 0 Reviderad datum: (invalid date) 1. NAMNET PÅ ÄMNET/PREPARATET OCH BOLAGET/FÖRETAGET Namnet på ämnet och preparatet Produktkod: 21310 (A) Handelsnamn: Fur Balkonplanzen Användning av Substansen/Beredningen Rekommendation beträffande användning
 2. Kärcher är världens ledande leverantör av rengörings- och underhållslösningar med produkter och tjänster för fritid, hushåll, handel och industri
 3. VARUINFORMATIONSBLAD GB05/01. Datum för Upplagan. 01/10/2009 Sida: 1 av
 4. VARUINFORMATIONSBLAD 1. NAMNET PÅ PRODUKTEN OCH FÖRETAGET Produktnamn Berteco Sportgolvstvätt Produkttyp Allrengöringsmedel Leverantör Berteco AB Elvägen 9 443 61 Stenkullen 0302 23100 Björn Bertelsen I nödsituationer ring 112 och begär giftinformation! 2. SAMMANSÄTTNING/ÄMNENAS KLASSIFICERIN

VARUINFORMATIONSBLAD enligt Förordning (EG) nr 1907/2006 Godkännande-/revisionsdatum: 12.05.2015 Tryckdatum: 11.12.2015 000000033048/Version: 5.0 Sida: 4/13 4.3. Angivande av omedelbar medicinsk behandling och särskild behandling som eventuellt krävs: Ingen information tillgänglig. 5. Brandbekämpningsåtgärde Varuinformationsblad Enligt 91/155/EEC, resp. TRGS 220 _____ Datum: 2015-02-03 Blad 1 av 4 _____Rev 01/ 10.06.1999_____ 1. Handelsnamn: ISOGENOPAK 2000 Tillverkare: Klöckner Pentaplast GmbH & Co. KG, Werk Gendorf D-84504 Burgkirche VARUINFORMATIONSBLAD Hansbo Sport version; 1 datum; 2005-07-05 1. Namnet på produkten och företaget Produktnamn: Ekol hovtjära Företag: Willab AB (Importör/Grossist) Box 1180, Grevie 26925 BÅSTAD 0431-445900 2. Sammansättning/ämnenas klassificering Ämnen /CAS-nummer Kemiskt namn, halt % Klassificerin Här samlar vi varuinformationsblad på det produkter som det erfordras på. Klicka på länken för det aktuella bladet för att ladda ned. Diskmedel fabrikat RBS RBS 25 RBS 50 RBS A 156 RBS A 261 RBS A 28

Säkerhetsdatablad Prevent - Arbetsmiljö i samverka

 1. dre användande (iii) Damm kan orsaka irritation i ögonen 12
 2. VARUINFORMATIONSBLAD 1 Identifieringsuppgifter om kemikalie, dess tillverkare, importör eller annan verksamhetsidkare Produktnamn: TANAGARD 3755 Datablad nummer: 3755 2. 0. 3 Avsedd användning :: Vattenbaserad tillsats för TANALITH E träimpregneringslösning. Leverantörsnamn: Arch Timber Protection AB Leverantörsadress: Grev Turegatan 70
 3. Informationen i det här dokumentet tros vara korrekt och fullständig det datum då detta varuinformationsblad utges. S43 Vid brand, använd skum, CO2, sand, jord och kemiskt pulver. S57 Förvaras på lämpligt sätt för att undvika miljöförorening. S60 Detta material och dess behållare måste kasseras som farligt avfall
 4. VARUINFORMATIONSBLAD Hansbo Sport version; 1 datum; 2005-07-05 1. Namnet på produkten och företaget Produktnamn: Ekol skinn- & läderbalsam Företag: Willab AB (Importör/Grossist) Box 1180, Grevie 26925 BÅSTAD 0431-445900 2. Sammansättning/ämnenas klassificering Ämnen.
 5. SÄKERHETSDATABLAD Enligt 1907/2006 Annex II (2015/830) och 1272/2008 (Alla hänvisningar till EU-förordningar och direktiv är förkortade till endas
 6. Varuinformationsblad - A Author: Orion- Yhtymä Oy NOIRO Created Date: 11/5/2008 1:11:23 PM.
 7. Wellness-Produkte jetzt günstig bestellen. Kostenlose Lieferung möglic

Varuinformationsblad - Glasweld syste

Varuinformationsblad enligt KIFS 1994:13, SÄIFS 1994:4 och Rådets direktiv 91/155/EEG 1. NAMNET PÅ PRODUKTEN OCH FÖRETAGET Produktnamn Trådsprej Aerosol Leverantör Ergofast AB Box 654 422 18 Kungälv Telefon för nödsituationer Kontakta läkare eller ring 112 och begär Giftinformationscentralen. 2. SAMMANSÄTTNING / ÄMNENAS KLASSIFICERIN 0 (1) 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 varuinformationsblad index 0 1 (2) 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 varuinformationsblad index sammansÄttningskommentare VARUINFORMATIONSBLAD 1 Identifieringsuppgifter om kemikalie, dess tillverkare, importör eller annan verksamhetsidkare Produktnamn: TANALITH E-7 Datablad nummer: 3492 2. 0. 4 KEMI Registreringsnummer :: 4458 Avsedd användning :: Träskyddsmedel för utpädning I vatten och anbringande i en industriell impregneringsanläggning Ett varuinformationsblad innehåller viktig information om en produkt, och det ska vara utfärdat på svenska och tillhandahållas alla som yrkesmässigt använder en produkt. Det finns särskilda riktlinjer hur ett sådant blad ska se ut, det är idag samma inom hela EU och innehåller 16 punkter

Varuinformationsblad/ Säkerhetsdatablad ( MSDS) COOL SHAPE - STYLING TOOLS 1. Namnet på ämnet/beredningen och bolaget/företaget Produktnamn: Cool Shape Artikelnummer: 55112074 Förpackning: 300 ml tub Tillvekare/Leverantör: UNICOMPANY S.p.a - Via Pontina vecchia km 33,600 Ardea (Rome 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 (13) 14 15 16 varuinformationsblad index 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 (14) 15 16 varuinformationsblad index 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11.

Varuinformationsblad - Pilkingto

Varuinformationsblad Verktyg till bilglas - bilrutan

VARUINFORMATIONSBLAD 1. NAMNET PÅ PRODUKTEN OCH FÖRETAGET Produktnamn: EasiTex Handrengöring Artiklenummer: 202023 Användningsområde: Handrengöring Kemiskt namn: Non-wovenduk impregnerad med handrengöring Leverantör: Gunnar Engstrand AB Box 10337 100 55 Stockhol VARUINFORMATIONSBLAD Weibulls Rhododendrongödsel September 2009 ECONOVA GARDEN AB, Box 90, 616 21 Åby, tel: 011-36 81 50 http:// www.econova.se 1. NAMNET PÅ PRODUKTEN OCH FÖRETAGET . Handelsnamn: Weibulls Rhododendrongödsel . Produkttyp/användning: Gödsel till rhododendron . Tillverkare/Leverantör: Gyllebo Gödning AB, 531 17 Lidköping

Säkerhetsdatablad - Kemikalieinspektione

Varuinformationsblad - A Author: Orion- Yhtymä Oy NOIRO Created Date: 11/5/2008 1:11:23 P Information på detta varuinformationsblad har angivits i enlighet med gällande bestämmelser och IIHs branschrekommendation avseende varuinformationsblad. Förteckning över R-fraser för ämnen under punkt 2: R 11 Mycket brandfarligt R 22 Farligt vid förtäring. R 34 Frätande R 36 Irriterar ögonen. R 41 Risk för allvarlig ögonskad

VARUINFORMATIONSBLAD Hansbo Sport version; 1 datum; 2005-07-05 12. Ekotoxikologisk information LC 50 (fisk) 5-250 mg/l EC50 (daphnia) 4-40 mg/l EC50 (algae) 58-190 mg/l Biologisk nedbrytbarhet -90% OECD 302 B Tillgängliga data tyder inte på att produkten utgör någon risk för förgiftning av vattenlevande organismer SÄKERHETSDATABLAD enligt Förordning (EG) nr 1907/2006 1(5) Produktnamn: Prox Omarbetad: 2011-08-15 Ersätter: 2003-12-08 1. NAMNET PÅ ÄMNET/BEREDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET

Varuinformationsblad Skyddad sida Nyheter Stenskott Stenskottsfakta Vad får man laga Injektorer Lim UV-lampor Manualer Glasrepor Buti VARUINFORMATIONSBLAD Utfärdandedatum: 2007-01-30 Revisionsdatum: 2009-04-22 1. PRODUKTNAMN OCH FÖRETAG Produktnamn : POLISHBORTTAGNINGSMEDEL Leverantör: KEMGROSSISTEN, Ellipsvägen 5, 141 75 Kungens Kurva 08-770 42 00 I nödsituation ring 112 och begär giftinformation! 2. SAMMANSÄTTNING/ÄMNENAS KLASSIFICERING Ämne CAS-nr Halt % Farosymboler/R-frase VARUINFORMATIONSBLAD ALLGLAS 35 CL, ARTNR: 1042-0400 1. Namnet på produkten och Företaget Produktbenämning: ALLGLAS 35 CL Tillverkare: Nordiska Plast AB 2. Sammansättning Produkten är tillverkad av polypropen sampolymer (CAS Nr 9010-79-1) Färgmedel är livsmedelsgodkända. 3. Farliga Egenskape Detta varuinformationsblad är uppgjort i enlighet med Kemikalieinspektionens föreskrifter 1994:13 och med stöd av facklitteratur och råvaruleverantörers varuinformationsblad, men utgör dock ingen garanti mot eventuella, oförutsedda egenskaper Tilläggsuppgifter ges av tillverkaren. Se under punkt 1 VARUINFORMATIONSBLAD Hansbo Sport version; 1 datum; 2005-07-05 Stabilitet: Produkten är stabil under normala förhållanden. 11. Toxikologisk information Inandning:- Hudkontakt: Långvarig/upprepad hudkontakt kan verka uttorkande vilket kan ge hudrodnad, torr hud och hudsprickor. Stänk i ögonen: Kan orsaka övergående irritation

VARUINFORMATIONSBLAD Author: Svenska Johnsons Vax AB Last modified by: LELI Created Date: 4/22/2003 10:09:00 PM Company: SC Johnson Other titles: VARUINFORMATIONSBLAD Varuinformationsblad/säkerhetsdatablad DuraCoat AB . DuraFloor 50 . Produkt Del A Datum: 100915 Sida 4 . 12. Ekotoxikologisk information ————————————————————————————————————— GIFTIGT FÖR VATTENORGANISMER. KAN ORSAKA SKADLIGA LÅNGTIDSEFFEKTER I VATTENMILJÖN Ingår t.ex. i vissa nagellackborttagningsmedel. Aceton är irriterande, men det är ofarligt om ett barn får i sig en liten mängd (någon klunk) VARUINFORMATIONSBLAD Identifiering av preparatet C9374A. 1. NAMNET PÅ ÄMNET/PREPARATET OCH BOLAGET/FÖRETAGET space Användning av beredningen Bläckstråleutskrift space Företagsidentifiering Hewlett-Packard Sverige AB Skalholtsgatan 9 164 97 KISTA, Sweden space Nödtelefonnummer Telefonnummer till 08-610 05 55 Giftinformationscentralen spac

VARUINFORMATIONSBLAD 1. NAMNET PÅ PRODUKTEN OCH FÖRETAGET Produktnamn: Slide Master Grovrengöring för plastbåtar Artikelnummer: 5152 Produktkod: Alkaliskt rengöringsmedel Leverantör: Marifix system ab Tel 0430-79133 Industrivägen 33 Fax 0430-79134 312 34 Laholm Telefon för nödsituationer: 112 Läs alltid etikett och varuinformationsblad innan du hanterar en kemisk produkt. Då kan du planera och riskbedöma arbetet för att undvika att du får preparat i dig eller på dig. Dessutom finns på etikett och i varuinformationsblad produktspecifik information om olyckan trots allt skulle vara framme No tags were found... READ. Varuinformationsblad - Abkat Förberedelse av ytor. Måla. VID UNDERHÅLLSTVÄTT: 1 dl utomhustvätt till ca 2 liter vatten. 1 liter räcker till ca 150m2. TVÄTTNING INNAN MÅLNING ELLER VID ANVÄNDNING AV HÖGTRYCKSSPRUTA: 1 dl utomhustvätt till ca 1 liter vatten. 1 liter räcker till ca 80m2 VARUINFORMATIONSBLAD Ingen av ingredienserna har klassificerats som cancerframkallande enligt EU, IARC, MAK, NTP, OSHA eller ACGIH. Cancerframkallande egenskaper space Den här produkten är inte klassificerad som farlig enligt OSHA CFR 1910.1200 eller EU-direktiv 1999/45/EG med ändringar. Övrig information space Första hjälpen Öga Gnugga inte i ögonen

Grundpolish

105 34SÄKERHETSDATABLAD Enligt 2001/48/EG. Produktnamn: SURT RENGÖRINGSMEDEL. Användnings-: Rengöringsmedel . område. Leverantör: Ketson i Stockholm AB. Svampstigen 125. 144 40 Rönning VARUINFORMATIONSBLAD sid 3/4 CONLOC UV 660/665/682/683/684/685 - UV-härdande glaslim.Datum: 000918 10. STABILITET OCH R EAKTIVITET Stabilitet- Farliga reaktioner VARUINFORMATIONSBLAD Namnet på ämnet eller preparatet C9372A. 1. NAMNET PÅ ÄMNET/PREPARATET OCH BOLAGET/FÖRETAGET space Användning av beredningen Bläckstråleutskrift space CAS nr mixtur space Företagsidentifiering Hewlett-Packard Sverige AB Skalholtsgatan 9 164 97 KISTA, Sweden space Nödtelefonnummer Telefonnummer till 08-610 05 5 VARUINFORMATIONSBLAD Superspackel Elastic Datum: 2000-09-25 Omarbetad, ersätter: 1995-01-01 Loctite Sweden AB Superspackel Elastic Sid 2(5) 5. ÅTGÄRDER VID BRAND Släckmedel: Kan släckas med koldioxid, pulver eller skum. Skyddsåtgärder: Behållare i närheten av brand bör flyttas eller kylas med vatten. Speciella faror: Avger brännbara ångor som kan bilda explosiv blandning med luft VARUINFORMATIONSBLAD 1. NAMNET PÅ PRODUKTEN OCH FÖRETAGET Produktnamn: CELLULOSAFÖRTUNNING Leverantör: Swed Handling AB, Box 21, Spårgatan 9, 601 02 NORRKÖPING, Tfn: 011-24 84 84, Fax: 011-24 84 99 I nödsituationer ring Swed Handling AB 011-24 84 84 för ytterligare information om produkten. SOS Alarm: 112 Begär giftinformation. 2

Chrysal Bladglans lägger en omedelbar natur. Finns i 250, 600 och 750 ml burk; För mer information, kontakta Chrysal Nordic AB eller läs vårt produktbla Varuinformationsblad. Enligt 91/155/EEG (2001/58/EC) Sida: 1 / 4. Datum för utskriften: 17.12.2004 Omarbetat: 17.12.2004. 1 Namnet på ämnet/preparatet och bolaget/företaget · Produktuppgifter · Handelsnamn: EFCOAT PO 370 · Ämnets användning / tillredningen Beläggnin Detta varuinformationsblad uppfyller standarder och lagstadgade krav för Sverige, men uppfyller eventuellt ej lagstadgade krav i andra länder. AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget 1.1. Produktbeteckning Produktnamn : Freon™ 134a Kylmedel - Drivgas Registreringsnummer : 01-2119459374-33-000 262 1 Utfärdandedatum: 2001-03-15 Revisionsdatum: 2004-04-22 1. PRODUKTNAMN OCH FÖRETAG Produktnamn: FULLTVÄTTABLETTER 24 g Leverantör: Hessa Industri AB, Anneberg 3, 745 91 Enköping, tel 0171-27910 I nödsituation ring 112 och begär giftinformation

Varuinformationsblad (Enligt 2001/58/EC) Utgivningsdatum / Utarbetat av Sida 2 av 6 Ersätter utgåva daterad / Utarbetat av 24.02.05-----/ J. Zauner / LH-DN FRAMKALLARE 20 L 5.3 Ytterligare information Håll behållare kylda med vattensprej. 5 Åtgärder vid brand 5.1 Lämpliga släckmedel 5.2 Släckmedel som bör undvikas Vatten Varuinformationsblad (Enligt 2001/58/EC) Utgivningsdatum / Utarbetat av Sida 2 av 6 Ersätter utgåva daterad / Utarbetat av 24.02.05-----/ J. Zauner / LH-DRN FRAMKALLARE FÖRNYELSE 20 L 5.3 Ytterligare information Håll behållare kylda med vattensprej. 5 Åtgärder vid brand 5.1 Lämpliga släckmedel 5.2 Släckmedel som bör undvikas Vatten

Varuinformationsblad - Rönnings Europa A

SÄKERHETSDATABLAD enligt Förordning (EG) nr 1907/2006 3(5) Produktnamn: Hågeren Omarbetad: 2012-03-01 Ersätter: 2010-10-18 SÄKERHETSDATABLA Ersätter datum: 2017-07-11 Omarbetad: 2017-12-14 Version: 2.1.0 LAHEGA SPOLARVÄTSKA Säkerhetsdatablad Etanol Organism Testtyp Exponeringstid Värde Slutsats Testmetod Käll 3(5) Produktnamn: Hågeren Omarbetad: 2010-10-18 Ersätter: 2008-06-01 9. FYSIKALISKA OCH KEMISKA EGENSKAPER . Utseende klar, röd lättflytande vätska Lukt parfymerad pH i koncentrat ca 11,0 pH i brukslösning (1 % -ig) ca 10,0 Densitet (kg/m3) 1045. SÄKERHETSDATABLAD enligt Förordning (EG) nr 1907/2006 3(5) Produktnamn: Allrent Impregnering Omarbetad: 2012-03-01 Ersätter: 2010-10-1

--VARUINFORMATIONSBLAD--SIDA: 1 av 3 Sumithion NA 50 E DATUM: 2001-03-12 OMARBETAD: 2003-02-05 1. Namnet på produkten och företaget Handelsnamn: Sumthion NA 50 E Kemisk/Teknisk produktbenämning: Bekämpningsmedel, insekticid Tillverkare: Sumitomo Chemical/nordisk Alkali AB.Leverantör: Nordisk Alkali AB Distributör: Nordisk Alkali AB, Hanögatan 8, 211 24 Malmö Vägg och takfärg Nordsjö Professional Täckplast 10 L (5209359) hos Bygghemma.se. Alltid med snabb leverans! Professionell rådgivning. Årets e-handlare 2020 Skicka ett meddelande till oss, så svarar vi så snart vi kan 1(4) sÄkerhetsdatablad 2012-02-22 sierra fc-w 10w-30 art.nr. sie1896903 1. namnet pÅ produkten och fÖretaget produktnamn: sierra fc-w 10w-3

Säkerhetsdatablad - Pilkingto

Hälsa- miljö och varuinformationsblad Senaste ändring: 2006-04-11 Internt no.: Ersätter datum: 2004-02-02 Sida 1 SENTINEL PLUS Godkänd att användas Godkänd endast för lab.bruk 1. NAMN PÅ PRODUKTEN OCH FÖRETAGET Handelsnamn: SENTINEL PLUS Kemiskt namn Att hantera kemikalier ställer stora krav på ordning och reda, dokumentation och kontroll över vilka produkter som används. En uppdaterad och korrekt kemidokumentation är en självklarhet för oss i form av säkerhetsdatablad (varuinformationsblad), etiketter och rätt produktinformation kopplad till produkten Information på detta varuinformationsblad har angivits i enlighet med gällande bestämmelser och IIHs branschrekommendation avseende varuinformationsblad. Förteckning över R-fraser för ämnen under punkt 2: R 11 Mycket brandfarligt R 36 Irriterar ögonen. R 38 Irriterar huden R 67 Ångor kan göra att man blir dåsig och omtöcknad VARUINFORMATIONSBLAD Hansbo Sport version; 1 datum; 2005-07-08 14. Transportinformation Inte klassat som farligt för transport. 15. Gällande bestämmelser Det krävs inga lagstadgade uppgifter men precis som för allt kemiskt material bör följand VARUINFORMATIONSBLAD Produktnamn: GLIDEX SILICONE SPRAY Sida: 1/5 Utfärdandedatum: 27. mars 1996 Reviderad: 01.06.2002 Printdatum: 01.06.2002 1. NAMNET PÅ PRODUKTEN OCH FÖRETAGET Produktnamn : GLIDEX SILICONE SPRAY Användning : Glidmedel till plaströr m.m. Förpackningsstorlek : 400 ml aerosolbehållar

Filmaskiner, Slipmaskiner, Polermaskiner - Skene Järn

VARUINFORMATIONSBLAD Hansbo Sport version; 1 datum; 2005-0705 1. Namnet på produkten och företaget Produktnamn: Ekol olja, ofärgad Företag: Willab AB (Importör/Grossist) Box 1180, Grevie 26925 BÅSTAD 0431-445900 2. Sammansättning/ämnenas klassificering Ämnen /CAS-nummer Kemiskt namn, halt % Klassificerin SÄKERHETSDATABLAD Enligt 2001/48/EG. Produktnamn: FABRIC PROTECTION 0242. Användning-: Impregnering av textilier i fordo VARUINFORMATIONSBLAD Släckningsutrustning Torr kemikalie, CO2, vattensprej eller vanligt skum. space Olämpligt släckmedel Inga kända. space Ovanligt hög risk för brand och explosion Inga kända. space Särskilda brandbekämpningsrutiner Ej fastställda. space Personliga försiktighetsåtgärder Erforderlig skyddsutrustning ska bäras. VARUINFORMATIONSBLAD Identifiering av preparatet HP Color LaserJet Q6460A tonerkassett, svart. 1. NAMNET PÅ ÄMNET/PREPARATET OCH BOLAGET/FÖRETAGET space Användning av beredningen Denna produkt är ett svart tonerpreparat som används i HP Color LaserJet 4730/4730mfp series skrivare. space Företagsidentifiering Hewlett-Packard Sverige A Explosiva varor enligt lagen (2010:1011) om brandfarliga och explosiva varor (LBE) omfattar explosiva ämnen, blandningar och föremål

TEC7-produkterna gör byggnation, reparation och underhåll enklare, mer miljövänligt och mer lönsamt. TEC7-serien av högkvalitetsprodukter med många användningsområden för både proffs och konsument VARUINFORMATIONSBLAD Identifiering av preparatet C6193A. 1. NAMNET PÅ ÄMNET/PREPARATET OCH BOLAGET/FÖRETAGET space Användning av beredningen Bläckstråleutskrift space Företagsidentifiering Hewlett-Packard Sverige AB Skalholtsgatan 9 164 97 KISTA, Sweden space Nödtelefonnummer Telefonnummer till 08-610 05 55 Giftinformationscentralen spac Enligt varuinformationsblad från råvaruleverantörer, innehåller produkten ej råvaror som har faro- beteckningen miljöfarlig. Produkten innehåller fosfat, vilket kan bidra till övergödning av främst akvatiska system. 13. AVFALLSHANTERING Som koncentrat skall produkten betraktas som problemavfall VARUINFORMATIONSBLAD 1.Namnet på produkten och företaget Produktnamn Hörle Bruks ljusröda slamfärg Avsedd användning av produkt Täckbehandling av sågade och grundade trävaror Tillverkare AB Bruksbalken Hörle 331 92 Värnamo Tfn 0370 - 30 37 30 Kristelefonnummer Datum utfärdat 2004-01-15 1.Sammansättning/ämnenas klassificerin VARUINFORMATIONSBLAD Sid 2(8) TIP TOP HÄRDARE E40 Datum: 2003-05-22 Ersätter: 2001-05-31 Mall version 2002-11-21 TIP TOP HÄRDARE E40 Hudkontakt: Tag av nedstänkta kläder. Tvätta huden noga med tvål och vatten

Säkerhetsdatablad Kärche

VARUINFORMATIONSBLAD Förordning (EG) nr 1907/2006 AM 9 FLASH 600 Ver 1.1 datum 2011.04.01 3 3 Lämpliga släckmedel: Använd vattenspray, alkoholbeständigt skum, torr kemikalie eller kolsyra koldioxid Varuinformationsblad (enligt direktiv 91/155/EEG) Varuinformationsblad Sidan 3 av 4 enligt direktiv: 91/155/EEG Datum: 07.07.95/01 Handelsnamn: Arabesk Top/Caps Omarbetat den: 05/01/2006 11. Toxikologiska data 11.1 Toxikologisk testning: Inga uppgifter Akut toxicitet: Inga uppgifter LD50/LC5 VARUINFORMATIONSBLAD Handelsnamn Klea™ 32 Revision: GHS03 Datum: 05/2017 Sida: 6 av 7 . 16. ANNAN INFORMATION Detta säkerhetsdatablad är utarbetat enligt förordning (EG) nr 1907/2006. Informationen i denna skrift bedöms vara korrekt och lämnas i god tro, men det ankommer på användaren att själ VARUINFORMATIONSBLAD 1. NAMNET PÅ PRODUKTEN OCH FÖRETAGET Produktnamn: Fini 15 Luftverktygsolja Leverantör: Unoflow AB Bultgatan 30 442 40 KUNGÄLV I nödsituationer ring 0303-937 25 för ytterligare information om produkten. 2. SAMMANSÄTTNING/ÄMNENAS KLASSIFICERING Ämne Vitolja , högraffinerad mineralolja av farmacopè- kvalitet CAS-n

Säkerhetsdatablad Ninola

Techniclean MTC 43 är ett systemrengöringsmedel avsett för rengöring vid byte av bearbetningsvätska. Det löser medeltill svåra föroreningar i bearbetningsmaskiner. Techniclean MTC 43 innehåller.. Informationen i detta varuinformationsblad återger kunskapen om produkten vid utskriftsdatum, enligt EU och de nationella regler som gäller. Utan skriftliga anvisningar bör produkten enbart användas för ändamål specificerade under kap.1. Informationen i denna skrift, avser produktens säkerhetsstandart och utgör ingen garanti fö Ett frostskydds- och rengöringsmedel för vindrute- och strålkastarsystem. Medlet håller vindrutan fri från trafikfilm och smuts. Koncentratet ska alltid späda VARUINFORMATIONSBLAD Hälsa- miljö- och säkerhetsdatablad 1. NAMNET PÅ PRODUKTEN OCH FÖRETAGET Produktnamn: ROTENERGY PLUS Leverantör: FINI S.p.A Bologna Italy / Unoflow AB Bultgatan 30 S-442 40 KUNGÄLV Utfärdare: K Parkström I nödsituationer ring 112, begär giftinformationen. 2. SAMMANSÄTTNING/ÄMNENAS KLASSIFICERIN

VARUINFORMATIONSBLAD VÅRTMEDEL AF68 Versiondatum 2017-09-11 Versionsnummer 3 Utskriftsdatum 2017-09-11 1. Namnet på produkten och företaget VÅRTMEDEL AF68 GERTAB Sjukvårdsprodukter AB Ladugårdsvägen 5, 234 35 LOMMA Tel 040-416400. Organisationsnummer 556264-9391 I nödsituationer - på icke arbetstid - ring 112 2 VARUINFORMATIONSBLAD Handelsnamn Klea™ 134a Revision: GHS03 Datum: 06/2016 Sida: 5 av 6 . Detta säkerhetsdatablad är utarbetat enligt förordning (EG) nr 1907/2006. Informationen i denna skrift bedöms vara korrekt och lämnas i god tro, men det ankommer på användaren att själv övertyg Varuinformationsblad Utarbetad: 1996-12-06 Senast omarbetad: 2007-11-23 1. NAMNET PÅ PRODUKTEN OCH FÖRETAGET Produktnamn: 4 % formaldehydlösning buffrad Artnr: Användningsområde: Fixering av biologisk vävnad och celler. 0004, 0005, 0009, 0018, 0024, 0028, 0029 Tillverkare / leverantör: Bioreagen VARUINFORMATIONSBLAD 1. Namnet på produkten och företaget Handelsnamn: Positiv Framkallare Art.nr 150002 (1,2 kg) Användningsområde: För framkallning av fotopositivt belagda laminat. Kan även användas för borttagning av fotolacker. Etsning av eloxerad aluminiumplåt Avgiftning av förbrukad etsvätsk Aktuellt varuinformationsblad, miljövarudeklaration, produktfakta, intyg från underleverantör eller annan dokumentation för ingående plast/gummi ska finnas som styrker att nedan flamskyddsmedel inte aktivt tillsatts eller att dess halt max uppgår till 0,1vikt% uppmätt värde. Detta krav gäller inte ingående elektronik (t.ex

AvloppsrentLöwener Vacuumservice AB levererar vakuumolja tillGlasrepor | Verktyg till bilglas - bilrutanStenskott | Verktyg till bilglas - bilrutanPolishbortCitymåleri i Malmö AB - Miljöpolicy

På varuinformationsblad bör material för skyddshandskar och skyddskläder specificeras. På varuinformationsblad skall anges följande: Mankozeb har vid långtidstest på råtta givit upphov till förhöjd frekvens sköldkörteltumörer. Mankozeb bedöms uppfylla Kemikalieinspektionens kriterier för att betraktas som cancerframkallande Vit, vattenspädbar vätska med hög vidhäftning anpassad för bruk och betong VARUINFORMATIONSBLAD Versionsdatum 2017-09-11 Versionsnummer 3.0 Utskriftsdatum 2017-09-11 1. Namnet på produkten och företaget GENTIANAVIOLETT 0,5 % GERTAB Sjukvårdsprodukter AB Ladugårdsvägen 5, 234 35 LOMMA Tel 040-416400. Organisationsnummer 556264-9391 I nödsituationer - på icke arbetstid - ring 112 2 Hälsa- miljö- och varuinformationsblad Senaste ändring: 2016-03-10 Internt no.: Ersätter datum: 2015-05-11 Sida 3 SENTINEL QUICK BOND 6.3 Metoder och material för inneslutning och sanering: Samla upp spill med absorberande material, t.ex sand, sågspån, diatomit etc. 6.4 Hänvisning till andra avsnitt Se avsnitt 7, 8, 13. 7. HANTERING OCH. Varuinformationsblad enligt 91/155/EG - ISO 11014-1 Sidan 1 / 1 SDB-Nr : 177676 V001.0 Reviderat den: 13.04.2007 Utskriftsdatum:24.08.2009 Loctite Super Attack Brush on 1. Namnet på ämnet/preparatet och bolaget/företaget Handelsnamn: Loctite Super Attack Brush on Avsedd användning: Cyanoakrylat Företagsbeteckning: Henkel Norden AB Box 8823.

 • Köpenhamn Gambia.
 • Boendestödjare utbildning.
 • Visitkort prov.
 • SAE Paris Facebook.
 • Buzzfeed riverdale'' couple quiz.
 • AirPlay funkar inte.
 • Sirius fotboll resultat och tabell.
 • Logik filosofi.
 • Dagens ordspråk.
 • Förnyelse synonym.
 • Pinata 18.
 • Chassinummer husvagn.
 • Made by Mary discount code Instagram.
 • Tälta Västmanland.
 • Il Principe.
 • Lovebirds.
 • Harry Potter and the Philosopher's Stone cast.
 • FL Studio 12.5 1.165 Crack zip Download.
 • Ariel Stormen.
 • Airbourne Boneshaker.
 • Däck tabell dimensioner traktordäck.
 • Glatt muskulatur.
 • Synskadades Riksförbund Swish.
 • Wikipedia Statistik.
 • Sommarnöjen prislista.
 • Skjorta murarkrage Herr.
 • Elvita tvättmaskin centrifugerar inte.
 • Äkta julgran IKEA 2020.
 • Träskruv 4x12.
 • Din tandläkare Sala.
 • HVO100 Volkswagen.
 • Mandeism högtider.
 • Stena Line Bordershop Tyskland.
 • Café Hauptbahnhof München.
 • Stena Vinga Fakta om fartyg.
 • Vitön karta.
 • Pojkfrisyr 2 åring.
 • Osynliga handen fotboll.
 • ARK argentavis spawn locations ragnarok.
 • Jughead Riverdale.
 • Humor definition svenska.