Home

Termisk ogräsbekämpning

Termisk ogräsbekämpning är en över 100 år gammal metod för att bekämpa ogräs med värme. HOAFs Infraplus® är ett komplett system som kombinerar infraröd radiatorvärme med varmluft. När man behandlar den oönskade vegetationen med infraröd värme under ett kort ögonblick, stelnar proteinerna Svensk Ogräsbekämpning är specialiserad på att utföra miljövänlig, ekonomisk och effektiv ogräsbekämpning som även är helt giftfri. Med internt högt satta mål så lämnar vi inget åt sidan och vill alltid se till så att både våra kunder och vår miljö är så nöjda som det bara är möjligt att uppnå Principen för termisk ogräsbekämpning bygger på en biokemisk grundregel: de flesta proteiner börjar denaturera vid en temperatur på cirka 42 °C. Detta innebär att proteinerna förändras, sönderdelas och inte längre kan uppfylla sin funktion

Thomée Gruppen AB

Kemisk ogräsbekämpning 2021. Häftet är en sammanställning av de kemiska ogräsmedel för jordbruksgrödor som är godkända av Kemikalieinspektionen. Uppgifterna i häftet gäller i mars 2021, men kan ha ändrats efter det. Du ansvarar själv för att kontrollera aktuellt godkännande Största fördelen med termisk ogräsbekämpning är att de har liten påverkan på människor, djurliv och närliggande miljö. De skador som skulle uppstå är i sådant fall brännskador och brand vid oförsiktig hantering. En del av metoderna kan också användas nära runt människor och djur utan att de kommer till skada Ogräsbekämpning hos Ulriksdals slottsträdgård Ta en titt på Bo Rappne som visar hur det går till att ta bort ogräs med några av våra applikationer. Vill du sedan veta mer, eller få en demostration, så är du varmt välkommen att kontakta oss Termisk ogräsbekämpning är den snabbaste metoden för ogräsbekämpning - och är kemikaliefri. Värmeexponeringstiden är en tiondels sekund (0,1 sek). Därefter vissnar plantorna. För att se om du har värmt tillräkligt, tryck lätt på ett blad och det skall bli en mörkt avtryck Ogräsbekämpning behöver inte vara något problem. Med ogräsbrännare till gasol så har du den miljövänliga metoden att utrota ogräs. Du sveper långsamt med brännaren (ca 5 cm) över ogräset. Växten skall värmas, ej brännas. Efter 2-3 dagar kan du sopa upp resterna och kompostera

Kemisk ogräsbekämpning 2018 - 3 IPM - ogräs Bevaka Undersök fälten och bestäm vilka ogräsarter som förekommer på fälten. Ladda ner Ogräsappen från Jordbruksverket eller ta hjälp av ogräsböcker t.ex. Ogräs på åker och i trädgård. Lär dig mer om oli-ka ogräsarter med e-tjänsten Ogräsdatabasen (Jord-bruksverket) Ogräsbekämpning inom ställverk När är det rimligt att bevilja tillstånd för användning av bekämpningsmedel? I tillståndsärenden bör långtgående krav ställas på verksamhetsutövaren att visa att alla tänkbara alternativ till att använda växtskyddsmedel, såsom termisk eller fysisk behandling, är orimliga

Effektiv ogräsbekämpning - Optimala förhållanden för växter. Plantex ® Gold är en fiberduk som ger optimal genomträngning av vatten, luft och gödning, men hindrar tillväxt av ogräs. Plantex ® Gold håller kvar värmen och fukten i marken, och skapar därmed goda förhållanden för växternas etablering och tillväxt.. Termisk bindning ger stor användbarhet och säkerhe Kemisk Ogräsbekämpning Ogräsbekämpning med kemikalier är idag fortfarande den mest effektiva och prisvärda lösningen för att få bukt med ogräs. Andra lösningar som hetvatten och termisk ogräsbekämpning kräver 6-8 behandlingar per säsong för att vara riktigt effektivt termisk ogräsbekämpning. Vidare presenteras resultatet av ett Europeiskt samarbetsprojekt som visar på skillnader och likheter i vilka ogräs som förekommer på de hårdgjorda ytorna och hur man ser på användning av kemiska bekämpningsmedel. Bakgrun Termisk ogräsbekämpning med hetvatten och skum. Denna effektiva metod har funnits i Sverige sedan 2012 och i Danmark sedan 2007. Likt andra termiska metoder så används hetvatten till att bekämpa den oönskade växtligheten, men det som skiljer markant och som gör denna behandling ytterst intressant är skummet Denna rapport behandlar försök med termisk ogräsbekämpning (värme) på olika typer av hårdgjorda ytor. Omfattande försök har utförts i 7 kommuner för att studera ekonomi, teknik och bekämpningsresultat. Försöken omfattar traktorburna, hjulburna och handburna brännarutrustningar. För att nå bra resultat: på grusytor krävs minst 7 behandlingar pet år till en kostnad av 1.12.

Termisk ogräsbekämpning - Utetjänst i Sverige A

Termisk ogräsbekämpning baseras på överföring av energi (värme) till växten. Vatten är en av naturens bästa energibärare och ofta lättillgängligt. Heatweed lanserade varmvattensmetoden i Norden, och den har dokumenterats som den tryggaste och bästa lösningen Termisk ogräsbekämpning gör ingen åverkan på plattor eller asfalt. Aspen alkylatbensin Alkylatbensin är upp till 99% renare* än vanlig bensin. Snällare mot människa, maskin och miljö. Perfekt prestanda för allt från gräsklippare, trimmers, motorsågar och snöslungor till båtmotorer, motorcyklar, gokarts, mopeder och snöskotrar Termisk ogräsbekämpning Den absolut snabbaste metoden går ut på att man hastigt värmer upp den gröna växten. Det är viktigt att förstå att man inte ska bränna upp ogräset (starta inte en brand du inte kan kontrollera) utan svepa flamman över ogräset Den ena är en termisk metod där utsäde behandlas med varm ånga, ThermoSeed. Kemisk ogräsbekämpning och Bekämpningsrekommendationer - svampar och insekter listas medlens resistensgrupp. Du kan använda dessa listor som beslutsstöd för att minska risken för resistens Termisk ogräsbekämpning används främst i grönsaksodling. En annan vanlig insats i ekologisk trädgårdsodling är att man täcker odlingen med väv eller insektsnät i syfte att förhindra insektsangrepp [Ref 1]. Biologisk bekämpning Gynna naturligt förekommande fiender till skadeinsekter

Gräsläggning Adolfsberg - Utetjänst i Sverige AB

Mot denna bakgrund har efterfrågan på alternativa metoder för ogräsbekämpning vuxit sig allt starkare. De alternativa metoder som användes idag för direkt ogräsbekämpning är: borstning, harvning, termisk bekämpning (flamning) och handrensning. Borstnin Arbetsmiljö vid termisk ogräsbekämpning Bohgard, Mats LU; Holmstedt, Göran LU and Korhonen, Margareta () In Institutionen för Lanbruksteknik Rapport 131 131.. Mark; Abstract (Swedish) Rapporten behandlar arbetsmiljön vid termisk ogräsbekämpning. Metoden innebär att ogräset hettas upp med hjälp av gaslågor T1 - Arbetsmiljö vid termisk ogräsbekämpning. AU - Bohgard, Mats. AU - Holmstedt, Göran. AU - Korhonen, Margareta. PY - 1988. Y1 - 1988. N2 - Rapporten behandlar arbetsmiljön vid termisk ogräsbekämpning. Metoden innebär att ogräset hettas upp med hjälp av gaslågor. Både stora fordonsburna och mindre handdrivna används Efter att har blivit tillfrågat, är jag och Agri-kultur nu importör och återförsäljare för tysk teknik inom termisk ogräsbekämpning. Tillverkaren heter maskinföretaget Reinert från Bayern i södra Tyskland.Reinert Abflammtechnik är etablerat inom ekologiskt lantbruk i Tyskland.Reinert erbjuder traktorburna aggregat from 1,50 m tom 6,00 m arbetsbredd, uttag ur gasfasen eller uttag.

Ogräsbekämpning i form av skyffling och krattning skall utföras minst 4 ggr/ säsong. Ogräset skall borttransporteras. Alternativt kan termisk ogräsbekämpning alternativt behandling med ogräsättika tillämpas med minst 8 behandlingar per säsong. Vid säsongsstart skall allt skräp; burkar, glas, kvistar, stenar etc. städas upp oc Lucko T 100 är ett mycket lättanvänt redskap för termisk ogräsbekämpning på hårda och svårtillgängliga ytor. T.ex. kantsten, stentrappor, husgrunder, runt skyltar och träd. Plantskyddet gör det möjligt att även behandla ogräset nära häckar och rabatter NCC Spuma är en termisk metod för ogräsbekämpning. Lågt . energibehov, liten klimatpåverkan och god arbetsmiljö ger en låg total miljöbelastning. Jämfört med andra miljöanpassade metoder ger NCC Spuma också en mer varaktig effekt. Därför kan antalet behandlingar mer än halveras. NCC SPUMA • 100 % biologiskt nedbrytba Mekanisk ogräsbekämpning Termisk ogräsbekämpning Handrensning av ogräs Plocka eller klippa bort skadegörare manuellt Kemisk bekämpning Annat Inga åtgärder utförs Föreskrift och allmänna råd (SJVFS 2014:42) om integrerat växtskydd 2 kap. 4 § 40. Hur behovsanpassar du din användning av växtskyddsmedel? Exempel på åtgärder

termisk ogräsbekämpning. Vidare presenteras resu ltatet av ett Europeiskt samarbetsprojekt som visar på skillnader och likheter i vilka ogrä s som förekommer på de hårdgjorda ytorn Ogräsbekämpning med hetvatten för proffsanvändare • Högst kapacitet • Lägst m²-kostnad • Lägst servicekostnad Skum testas för att ge termisk långti dsverkan. Ger inkonsekventa resultat. km innehåller palmola ocheller kokosola. Skum blir för dyrt me Termisk ogräsbekämpning är inget att ta till när allt annat misslyckats. Metoden ska istället användas som ett hjälpmedel i ett väl genomtänkt åtgärdsprogram. Flamning måste i de flesta fall kompletteras med andra åtgärder. I exempelvis grönsaksodling krävs i de flesta kulturer även mekanisk och manuell ogräsbekämpning LITE OM TERMISK OGRÄSBEKÄMPNING Termisk ogräsbekämpning är den snabbaste metoden för ogräsbekämpning - och är kemikaliefri. Värmeexponeringstiden är en tiondels sekund (0,1 sek). Därefter vissnar plantorna. Utrustningar som är specialdesignade för ogräsbekämpning. Detta innebär att de bl.a. ha

Svensk ogräsbekämpnin

Ogräsborttagning med hetvatten Kärche

Kemisk ogräsbekämpning 2021 - Jordbruksverke

Bli av med ogräs - 10 sätt att få bort ogräs • TrädgårdSmar

Ogräsborttagning med ånga - Fritt från ogräs på bara 4

HOAFs Infraplus® ogräsbrännare från Utetjänst Maskin i Bjuv AB. Hjulburet aggregat för termisk ogräsbekämpning på hårda ytor såsom plattor, singel, grus m m Mekanisk och termisk ogräsbekämpning, David Hansson, AgrD och Sven-Erik Svensson, SLU Alnarp, Område jordbruk, odlingssystem, teknik och produktkvalitet Kemisk bekämpning, Peter Hartvig, Aarhus Universitet, Det Jordbrugsvidenskaplige Fakul-tet, Forskningscenter Flakkebjerg Bakgrun Rekommenderade användningsområden: Skumextrakt till termisk ogräsbekämpning. 1.3. Upplysningar om leverantören av säkerhetsdatabladet Leverantör: NCC Roads A/S Fuglesangsalle 16 6600 Vejen Danmark Tlf.: 79 96 23 23 Fax: 79 96 23 24 E-mail: infogreenconcept@ncc.se 1.4. Nödtelefo

Stödnivå på 40 % för utrustning för mekanisk och termisk ogräsbekämpning för kommersiell köksväxtodling: hackor, kupare, harvar och jordfräsar, bäddformare, utrustning för termisk ogräsbekämpning och ångapparater Ogräsdag på Öland 23 maj Hushållningssällskapet bjuder in till en ogräsdag för ekoodlare. Temat är Mekanisk och termisk ogräsbekämpning, odlingssystem och odlingsstrategi sv Stödnivå på 40 % för utrustning för mekanisk och termisk ogräsbekämpning för kommersiell köksväxtodling: hackor, kupare, harvar och jordfräsar, bäddformare, utrustning för termisk ogräsbekämpning och ångapparater Termisk ogräsbekämpning; Fågelholkar; Växter - vinterskydd; Skadebehandling; De angivna GRANIT reservdelarna är inte originaldelar. Alla priser är angivna i Kr., exkl. moms. Fel förbehållna. Varor tillgängliga så långt lagret räcker

Nordligaste arbetet i år - Utetjänst i Sverige AB

Ogräsbrännare - Gasol- och fotogenprodukte

Termisk ogräsbekämpning på hårdgjorda ytor . By Per Nyström and Sven-Erik Svensson. Abstract. Denna rapport behandlar försök med termisk ogräsbekämpning (värme) på olika typer av hårdgjorda ytor. Omfattande försök har utförts i 7 kommuner för att studera ekonomi, teknik och bekämpningsresultat Kontrollera 'termisk utrustning' översättningar till engelska. Titta igenom exempel på termisk utrustning översättning i meningar, lyssna på uttal och lära dig grammatik This is the descriptio Utetjänst Maskin Ab Rosentorpsv. 23 i Bjuv, ☎ Telefon 04 27 89 80 med Ruttväglednin Termisk ogräsbekämpning Kemisk bekämpning Annat Jordbruksverkets föreskrift och allmänna råd (SJVFS 2014:42) om integrerat växtskydd 2 kap. 4 § 20. Hur behovsanpassas användningen av växtskyddsmedel? Exempel på åtgärder. Bedömning med hjälp av bekämpningströsklar (skadetrösklar).

Om Ogräsbrännare från Lööfs Gasol A

Termisk ogräsbekämpning är den snabbaste metoden för . Jämför priser och läs recensioner på Trädgårdstillbehör. Vi hjälper dig att hitta rätt ogräsbrännare Trädgårdstillbehör och göra ett billigt . Ogräsbrännare Thermec T1används för att bränna ogräs på t ex grusgångar och mellan plattor . Du kan. Kontrollera 'termisk utrustning' översättningar till finska. Titta igenom exempel på termisk utrustning översättning i meningar, lyssna på uttal och lära dig grammatik Termiskt ogräsbekämpning är väldigt enkelt. Man värmer upp hett vatten i ett mobilt rengörings- och ogräsbekämpningssystem och sprejar sedan direkt på offentliga platser, gatustenar eller trottoarer. Under det första året krävs det ungefär fem försök Se vilka ogräsbrännare som blev Bäst i Test. Rekommenderade ogräsbrännare till rätt pris hos GardenHome.se → Hitta bästa ogräsbrännaren här

Ogräsbrännare. Genom att använda en ogräsbrännare kan du på ett miljömedvetet sätt eliminera ogräs. Med en svepande rörelse för du brännaren några centimeter ovanför ogräset, varpå växten bryns Vad gäller ogräsbekämpning är ogräsättika att föredra framför användandet av övriga kemiska bekämpningsmedel då miljöpåverkan anses vara mindre. För långvarig effekt, kan ättika användas i samband med mekanisk eller termisk bekämpning Elektrisk ogräsbrännare, miljövänlig och effektiv ogräsbekämpning utan kemikalier. Genom att utsätta ogräset för en termisk chock i ca 3 sekunder bryts växtens celler ned. Enheten drivs elektriskt är enkel och ekonomisk att använda eftersom det inte behövs några extra tillbehör ex. gas. Kopplas till elnät med förlängningskabel och efter uppvärmning i 45 sekunder är den klar. Även termisk ogräsbekämpning kan användas i lökodling både vid lökens uppkomst och senare under säsongen. 3 För att lyckas med mekanisk bekämpning inne i raden är det viktigt att ogräsen är små (hjärtbladsstadiet) och att grödan är relativt stor och kraftigt förankrad Manuell, mekanisk och termisk ogräsbekämpning i de olika försöksleden . Datum Behandlade led Åtgärd Kommentar . 17-apr 8 Flamning 11 maj 8 Handrensning 3 juni 8 Handrensning . 5 . 2 6 6.

Frågor och svar om tillstånd och anmälan om

Termisk metod är om du använder värme som ånga, flamning eller hetvatten. Undantag vid punktbehandling. Du behöver inte tillstånd från kommunen om du bara ska utföra en punktbehandling. Då sprids inte växtskyddsmedlet utanför växten du behandlar beskärning av buskar, häckklippning, ogräsbekämpning och putsning. Metoder för ogräsbekämpning, till exempel termisk ogräsbekämpning och marktäckning. Hantverksmässiga skötselarbeten, till exempel putsning av rabatter, ogräsrensning och buskbeskärning. Kvalitetskrav för utförda arbeten och bedömning av arbetsresultat Termisk duk för ogräsbekämpning. Plantex® Gold Brun/Svart 2,0x100 m 200 m2/rulle 16 rullar/paket Plantex® Gold Brun/Svart 5,2x100 m 520 m2/rulle 16 rullar/paket Nyhet för 2017 Framtagen för det värsta och elakaste ogräset. Klarar tex bambu, kvickrot mm. 8 års garanterad motståndskraft. Plantex® Platanium 2x50 m 100 m2/rulle 16.

Plantex® Gold - Professionell ogräsduk - Byggro

 1. utnyttja biologisk eller termisk behandling av utsäde eller annan icke-kemisk metod mot växtskadegörare, använda mekanisk ogräsbekämpning eller annan icke-kemisk metod mot ogräs, använda nyttodjur eller nyttosvampar, gynna nyttoorganismer, följa rekommenderade bekämpningströsklar och riskvärderingar
 2. Termisk ogräsbekämpning innebär att ogräsen upphettas med ånga eller flamma från gasolbrännare, en metod som ger god åtkomlighet även på svårtillgängliga ytor som kantsten och kullersten. Båda metoderna måste upprepas flera gånger per säsong och kan kompletteras med användning av ogräsättika
 3. Elektrisk ogräsbrännare, miljövänlig och effektiv ogräsbekämpning utan kemikalier. Genom att utsätta ogräset för en termisk chock i ca 3 sekunder bryts växtens celler ned. Enheten drivs elektriskt är enkel och ekonomisk att använda eftersom det inte behövs några extra tillbehör ex. gas. 230V, 1600W, Längd 1m & Vikt 1,1kg
 4. Ogräsbekämpning i ekologisk produktion av, radodlade grönsaker, fruktodling, salix etc., genom mekaniska och termiska metoder. Integrerad ogräsbekämpning i lök och höstsådda grödor. Ogräsbekämpning av renkavle i höstvete. Alternativ ogräsbekämpning på hårdgjorda ytor med termiska och mekaniska metoder
 5. Det finns smarta brännare som är specialanpassade just för ogräsbekämpning. Termisk bekämpning är miljövänligt och väldigt smidigt på platser som annars är svåra att komma åt. Kantjärn. Vissa ogräs måste man helt enkelt sätta stopp för rent fysiskt
 6. termisk ogräsbekämpning (flam-ning) med brännare. Det innebär att man med en öppen låga hettar upp ogräsen så att cellerna skadas och växten dör. Det finns två typer av brännare i handeln, den vanligaste har gasol som drivmedel och finns i olika storlekar från handburna till så stora att man monterar dem på en traktor
 7. dre handdrivna används

Kemisk Ogräsbekämpning - Utetjänst i Sverige A

 1. Kostnaden för termisk ogräsbekämpning på hårdgjorda ytor är 50-100 % högre jämfört med kemisk bekämpning. Jämfört med andra icka-kemiska metoder är dock kostnaden 2-3 gånger lägre
 2. We are not allowed to display external PDFs yet. You will be redirected to the full text document in the repository in a few seconds, if not click here.click here
 3. Detta dödar växten eller skadar den allvarligt. Skummet håller värmen vid plantas rot längre än någon annan alternativ termisk metod. Foamstream är marknadsledande inom ogräsbekämpning runt om i världen med sin miljövänliga metod

Metod miljövänlig ogräsbekämpnin

 1. NCC Spuma är en termisk metod för ogräsbekämpning som erbjuds av NCC Roads. Ogräset bekämpas med hett vatten och ett isolerande skum. Det isolerande skummet förlänger tiden det heta vattnet skadar ogräset. Skummet bildas då ett extrakt, glucopon 225 DK, blandas med hett vatten
 2. Den termiska ogräsbekämpningen är en metod som ger god åtkomlighet även på svårtillgängliga ytor som kantsten och kullersten. Metoden innebär att ogräsen upphettas med ånga eller flamma från gasolbrännare. Tillstånd att använda kemisk bekämpning ges bara om det inte finns någr
 3. Termisk bindning ger stor användbarhet och säkerhet Den termiska bindningen gör att den inte nöts och är lätt att skära till, den är perfekt för ogräsbekämpning vid växter på bland annat sluttningar, längs sjöar och vattendrag
 4. Även termisk ogräsbekämpning kan användas i lökodling både vid lökens uppkomst och senare under säsongen. För att lyckas med mekanisk bekämpning inne i raden är det viktigt att ogräsen är små (hjärtbladsstadiet) och att grödan är relativt stor och kraftigt förankrad
 5. Miljövänlig och effektiv ogräsbekämpning utan kemikalier. Genom att utsätta ogräset för en termisk chock i ca 3 sekunder bryts växtens celler ned. Enheten som drivs elektriskt är enkel och ekonomisk att använda eftersom det inte behövs några extra tillbehör exempelvis gas
Sprutsådd i Rämshyttan - Utetjänst i Sverige ABMarkbetong och natursten - Utetjänst i Sverige ABElektrisk ogräsbrännare, Green Power Evolution | Wexthuset

Terrazza Weedee Pro för ogräsbekämpning. Terrazza Weedee Pro Tack vare viktoptimeringen och de stora hjulen är Weedee PRO extremt manövrerbar. högtryck eller termisk behandling. Två borstar kan monteras på Weedee PRO: den nya Terrazza Wire TECH borsten (TWT) och Weedeeborsten xl-bygg mjällby ab 0. i butiken sortimen NESBO ogräsbrännare, som alla är DG-godkända av Danmarks Gasmateriel Prøvning, är en serie med särskilt robusta och effektiva maskiner för termisk bekämpning av ogräs. Utrustningen med effektiva brännare utgör ett effektivt och miljöriktigt alternativ till kemisk ogräsbekämpning Arbetsmiljö vid termisk ogräsbekämpning : Working environment during thermal weed control / Mats Bohgard, Göran Holmstedt, Margareta Korhonen Bohgard, Mats, 1950- (författare) Holmstedt, Göran 1941- (författare) Korhonen, Margareta (författare) ISBN 91-576-3581-1 Uppsala, 1988 Svenska 27 s. Serie: Rapport / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för lantbruksteknik, 0283-0086 ; 13 11.00-11.30 Tillämpbar mekanisk/termisk ogräsbekämpning i lök Hermann Leggedör, Agri-kultur i Småland AB 11.30-12.00 Skadedjur och sjukdomar på lök (Remarks on pests and diseases), Dr. Peter Grauert Vi avslutar med lunch (deltagarna betalar själva

 • Meine erfundene Frau Soundtrack.
 • Däck och fälg Volvo V60.
 • Sign PDF online.
 • Osteria Francescana Michelin stars.
 • Whiskey Tasting Baden Württemberg.
 • Vin Jaune wine for sale.
 • Nike Air Max Thea red.
 • Fitness mässa.
 • Glutenfri banankaka havregryn.
 • Loppis Gislaved.
 • Nässeldjur habitat.
 • Oddam za darmo Görlitz.
 • Poster.
 • Tennistraining mit Profi buchen.
 • Quadriceps tendonitis Rehab.
 • Crocus sativus bulbs for sale UK.
 • Mäklare Bålsta.
 • Verona byggbar soffa.
 • Citymarket Tornio.
 • Earth course Dubai.
 • Kapillärkraft Kemi.
 • Stadthalle Troisdorf kommende Veranstaltungen.
 • Pokemon I choose you Full movie in Tamil dubbed Download.
 • Barlinek 5Gc.
 • Francisco Franco familj.
 • Militärmusik paraden.
 • Gant klocka herr REA.
 • 1 thinkific.
 • Pasta med rökt lax och ruccola.
 • Höger förmak.
 • Best attachments for Mk14 PUBG.
 • Sata/300 sata/600.
 • Lyx potatissallad Recept.
 • Vaniljodling Sverige.
 • Tanzworkshop Frankfurt.
 • Bli av med psoriasis.
 • Majs friskvårds massage.
 • Basketskor junior rea.
 • Radio Wien.
 • Paj med äggstanning.
 • Julia namnsdag.